Πώληση ΦΕΚ

 Καποδιστρίου 34, 10432 Αθήνα (Ισόγειο)
 210 5279178 έως 180 
 Δευτέρα - Παρασκευή : 8:00 π.μ -13:30 μ.μ

 

ΕΝΤΥΠΗ ΜΟΡΦΗ των Φ.Ε.Κ.

Η τιμή πώλησης των έντυπων φύλλων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (Φ.Ε.Κ.):

  • σε έντυπη μονόχρωμη (ασπρόμαυρη) μορφή μέχρι 16 σελίδες, 1 € με προσαύξηση της κατά 0,20 € για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού.
  • σε έντυπη έγχρωμη μορφή μέχρι 16 σελίδες, 1,50 € με προσαύξηση της κατά 0,30 € για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού, από 1 Σεπτεμβρίου 2016. 

Τα ΦΕΚ σε έντυπη μορφή διατίθεται με το ανάλογο κόστος από το Εθνικό Τυπογραφείο είτε απευθείας  από το γκισέ είτε με ταχυδρομική αποστολή μέσω αίτησης παραγγελίας στα ΚΕΠ .

Ειδικότερα το τεύχος ΑΣΕΠ σε έντυπη μορφή από το έτος 2000 διατίθεται ΔΩΡΕΑΝ.

Πολίτης ο οποίος είναι άπορος, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μπορεί να λαμβάνει, ύστερα από άδεια του Ειδικού Γραμματέα του Εθνικού Τυπογραφείου δωρεάν αντίτυπο ΦΕΚ. 

 

ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΑ

Τα τεύχη ΦΕΚ τα οποία δεν υπάρχουν σε ηλεκτρονική μορφή αναπαράγονται από το έντυπο φυσικό αρχείο:

 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ των Φ.Ε.Κ. σε DVD

Για λεπτομέρειες πατήστε Εκδόσεις DVD ET.